Sökning: "Altman Z-värde"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Altman Z-värde.

 1. 1. Köper flygresenärer biljetter trots konkursrisk? En kvantitativ studie om konsumenters syn på konkursrisk i flygbranschen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Elof Hallin; Richard Petersen; [2020-05-05]
  Nyckelord :Risk; Flygbolag; Konkurs; Konsumentbeteende; Förutbetalda intäkter; Förbokade flygresor; Altman Z-värde; Volatilitet; Finansiell stress;

  Sammanfattning : This report aims to analyse if there is a connection between the risk of bankruptcy of anairline company and the amount of prebooked tickets made by the customers. In the airlineindustry, booking and paying is made at the same time. LÄS MER

 2. 2. Värdet av ett Z-värde i Sverige : En aktuell branschjämförelse

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Sadegh Tajfar; Fredrik Hamo; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Introduction: Bankruptcies are a risk that affects all actors in a society. Several tools have been developed to predict bankruptcy. One of these is Altman’s Z-score model. There are however structural differences between types of companies. LÄS MER

 3. 3. Konkursprognostisering : En tillämpning av tre internationella modeller

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Hanna Malm; Edith Rodriguez; [2015]
  Nyckelord :Bankruptcy; bankruptcy prediction models; accuracy; financial ratios; Altman; Z-score; Fulmer; Springate; manufacturing and industrial sectors and discriminant analysis; Konkurs; konkursprognostisering; träffsäkerhet; finansiella nyckeltal; Altman; Z-värde; Fulmer; Springate; tillverknings- och industribranschen och diskriminantanalys;

  Sammanfattning : Bakgrund: Varje år går många företag i konkurs och detta innebär stora kostnader på kort sikt. Kreditgivare, ägare, investerare, borgenärer, företagsledning, anställda samt samhället är de som i störst utsträckning drabbas av detta. LÄS MER

 4. 4. Konkursriskanalys av bolag noterade på Stockholmsbörsen : Ett test av Edward I. Altmans Z-scoremodell

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Marcus Löf; Karl Kullerback; [2008]
  Nyckelord :Z-score; Altman; konkursrisk; konkursriskanalys; prediktionsmodell;

  Sammanfattning : Tidigare forskning tyder på att det med relativt stor träffsäkerhet går att förutspå en finansiell kris för ett företag. Finansiell kris har man då definierat som konkurs och använt sig av finansiella nyckeltal för att räkna fram ett specifikt värde som i sig skulle indikera ifall ett bolag stod inför hög, medel eller låg risk för att försättas i konkurs. LÄS MER