Sökning: "Alula Kassa"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Alula Kassa.

  1. 1. Nationellt prov ­ betygsstödjande eller betygsavgörande? En studie av några gymnasielärares uppfattning om det nationella provets betydelse för slutbetyget i Engelska A.

    C-uppsats, Göteborgs universitet/Sociologiska institutionen

    Författare :Gösta Ericson; Alula Kassa; [2007]
    Nyckelord :Bedömning; språksyn; språklig korrekthet; kommunik;

    Sammanfattning : Utgångspunkten för denna uppsats var förhållningssättet bland lärare till hur man värderar det nationella provet iEngelska A och i vilken utsträckning provet påverkar den slutliga bedömningen. Målsättningen i studien var attundersöka vilka faktorer som påverkade enskilda lärarnas slutliga bedömning. LÄS MER