Sökning: "Alva Andersson"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Alva Andersson.

 1. 1. Sjuksköterskors kunskaper om Meticillinresistenta Staphylococcus aureus – En enkätstudie med sjuksköterskor som arbetar på vietnamesiskt sjukhus

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Alva Andersson; Sonia Lindeblad; [2019-08-01]
  Nyckelord :Methicillin resistant Staphylococcus aureus; nurses; qualitative study;

  Sammanfattning : Background: One of the world’s growing public health problems is that bacteria develop resistance to antibiotics, resulting in increased spread of disease and mortality. Multiresistant bacteria occur in all countries, but is primarily a problem in Asia. LÄS MER

 2. 2. “Jag har fått upp ögonen för ett material som jag inte trodde hade någon betydelse” : -En kvalitativ studie om återbruksmaterial och hållbar utveckling i förskolan ur ett posthumanistiskt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Alva Skenberg; Mimmie Andersson; [2019]
  Nyckelord :Återbruksmaterial; hållbar utveckling; förskollärare; agens; materialitet; posthumanism;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka och analysera förskollärares beskrivningar av hur återbruksmaterial kan relateras till hållbar utveckling i förskolans praktik utifrån posthumanistiska begrepp. Studiens syfte utgör även studiens frågeställning som är följande; hur kan återbruksmaterial relateras till hållbar utveckling samt analyseras utifrån de posthumanistiska begreppen agens och materialitet med utgångspunkt i förskollärares beskrivningar. LÄS MER

 3. 3. Alger som mat : - Litteraturstudie och sammanställning av makroalgers näringsinnehåll.

  M1-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik; KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Katja Andersson; Alva Helin; [2018]
  Nyckelord :Protein content; Carbohydrate content; Fat content; Macroalgae; Nutritional content; Proteininnehåll; Kolhydratinnehåll; Fettinnehåll; Makroalger; Näringsinnehåll;

  Sammanfattning : Syftet med rapporten är att sammanställa samt jämföra olika ätbara makroalgarter från det Rhodophyta, Phaeophyta och Chlorophyta divisionerna utifrån dess näringsinnehåll. Detta för att analysera algernas utvecklade potential som livsmedel och som substitut till animaliska proteinkällor. LÄS MER