Sökning: "Alva Hamilton"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Alva Hamilton.

  1. 1. Frivillig närvaro - hur reagerar eleverna?

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

    Författare :Alva Hamilton; [2006]
    Nyckelord :elevinflytande; motivation; ledarskap; demokrati;

    Sammanfattning : .... LÄS MER