Sökning: "Alva Jonsson"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Alva Jonsson.

 1. 1. Specialpedagogik och anpassningar som en inkluderande del i förskolans verksamhet : En intervjustudie om hur förskollärare skapar en inkluderande miljö

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Julia Holmström; Alva Jonsson; [2023]
  Nyckelord :Children with special needs; communication; inclusion; preschool and preschool teacher; Barn i behov av särskilt stöd; förskola och förskollärare; inkludering; kommunikation;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka vilka arbetsmetoder förskollärare använder sig av i sin undervisning för en inkluderande miljö, samt vilka anpassningar de gör för att inkluderingsarbetet ska vara genomförbart. Det sociokulturella- och relationella perspektiven är den teoretiska utgångspunkten. LÄS MER

 2. 2. Ledarskapsstilar i bemanningsbranschen : En studie utifrån målvägsteorin

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Sofie Jonsson; Alva Mjöberg; [2022]
  Nyckelord :Målvägsteori; Bemanningsbranschen; Ledarskap; Distansledarskap; Konsultchef;

  Sammanfattning : Titel: Ledarskapsstilar i bemanningsbranschen Nivå: Examensarbete, Grundnivå (kandidatexamen), 15 hp Författare: Sofie Jonsson, Alva Mjöberg Handledare: Dr Monika Wallmon Datum: Juni 2022 Syfte: Syftet med denna studie är att få en fördjupad förståelse i vilka ledarskapsstilar som är utmärkande för konsultchefer, utifrån målvägsteorin. Vidare är syftet att undersöka om målvägsteorin, som är en motivationsteori inom ledarskapsområdet, går att tillämpa på bemanningsbranschen. LÄS MER

 3. 3. De manliga och kvinnliga författarna i läroboken : En genusvetenskaplig studie av läromedel i kursen svenska 2 för gymnasieskolan.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Alva Nordkvist Jonsson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Huvudsyftet med denna uppsats är att undersöka den syn två stycken läroböcker i gymnasieskolan för kursen Svenska 2 har på litteraturhistorieskrivningen. Denna analys har genomförts utifrån ett genusperspektiv. För att besvara mina frågeställningar har jag utgått både från en kvantitativ och kvalitativ metod. LÄS MER

 4. 4. Subbo : Uthyrning av bostäder på nätet med fokus på tillgänglighet

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Vincent Bring; Alva Ringi; Cecilia Persson; Ludvig Eriksson Knast; Linus Bergström; Isak Berntsson; Anton Jervebo; Victor Jonsson; [2021]
  Nyckelord :Tillgänglighet; WCAG; bostadsportal; bostäder; synskadade; synnedsättning;

  Sammanfattning : Studies show that a majority of all web applications are not accessible for users with visual impairments and opinions differ on how much extra work is required in order to make a web application accessible for these users. Our purpose is investigating how a web application for housing rentals can be developed in order to be accessible for visually impaired users. LÄS MER

 5. 5. Träpatroner och framgång : en mikrostudie av två 1800-tals företagare i sågverksbranschen utifrån deras bouppteckningar.

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Alva Nordkvist Jonsson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka två stycken träpatroner och se på deras framgång utifrån deras bouppteckningar. Undersökningen är baserad på bouppteckningar från Sundsvall under 1800-talet, specificerat när träpatronerna, Severin och Kempe levde. LÄS MER