Sökning: "Alva Låke"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Alva Låke.

  1. 1. Unga kvinnors upplevelser av att leva med bröstcancer : Baserat på patografier

    Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola; Blekinge Tekniska Högskola

    Författare :Alva Låke; Zia Gul; [2020]
    Nyckelord :Bröstcancer; lidande; kvalitativ metod; personcentrerad vård; kvinnor; upplevelse;

    Sammanfattning : Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor i Sverige. Att drabbas av denna sjukdom kan skapa fysiska och känslomässiga problem. De vanligaste behandlingarna är kirurgi, cytostatika och strålning. Dessa behandlingar leder till fysiska och psykiska påfrestningar. LÄS MER