Sökning: "Alva Lindedal"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Alva Lindedal.

  1. 1. Våld i nära relationer - Ett dolt problem

    Kandidat-uppsats,

    Författare :Frida Hellman; Alva Lindedal; [2023-03-16]
    Nyckelord :Sjuksköterska; Kvinnor; Våld i nära relationer; Identifiering; Hinder; Möjliggörande faktorer; Personcentrerad omvårdnad;

    Sammanfattning : BAKGRUND: Våld i nära relationer (VNR) är ett problem på individ- och samhällsnivå, på nationell och internationell nivå. En av tre kvinnor kommer någon gång under sin livstid att utsättas för våld i nära relationer i form av fysiskt, psykiskt, sexuellt våld och/eller försummelse. LÄS MER