Sökning: "Alva Sundström"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Alva Sundström.

  1. 1. Brukarstyrd inläggning för patienter med psykisk ohälsa : en litteraturöversikt

    Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

    Författare :Alva Sundström; Emy Wiberg; [2018]
    Nyckelord :Autonomi; Omvårdnad; psykisk hälsa; Sårbarhet; Vårdpersonal;

    Sammanfattning : Patienter inom den psykiatriska heldygnsvården återfaller lätt i destruktiva beteendemönster och fastnar i långvariga inläggningar. Många är inte delaktiga i sin egen vård och det förekommer inte sällan förutfattade meningar från vårdpersonalen. LÄS MER