Sökning: "Alzheimers disease"

Visar resultat 1 - 5 av 124 uppsatser innehållade orden Alzheimers disease.

 1. 1. Upplevelser och stödbehov hos anhöriga som vårdar personer med Alzheimers sjukdom - En litteraturöversikt.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Rebecka Hugosson; Gabriela Valladares; [2019-08-16]
  Nyckelord :Alzheimers; anhöriga; demens; stöd; stödbehov; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det finns idag olika typer av demenssjukdomar där Alzheimers sjukdom räknas till den vanligaste och utgör cirka 65–70 procent av alla demenssjukdomar. Ännu finns ingen botande behandling, vilket innebär att Alzheimers sjukdom påverkar den drabbade för resten av livet. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors kunskaper om demenssjukdom och arbetssätt i att lindra beteendemässiga och  psykiska symtom vid demens : En kvantitativt undersökande studie bland sjuksköterskor som arbetar vid postoperativa vårdavdelningar i Sverige

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Patrik Karlsson; [2019]
  Nyckelord :knowledge; nurses’; musculoskeletal injuries; Alzheimer’s Disease; BPSD; kunskap; sjuksköterskor; muskuloskeletala skador; Alzheimers sjukdom; BPSD;

  Sammanfattning : Bakgrund Personer med demenssjukdom har stor risk att utveckla beteendemässiga och psykiska symtom efter kirurgi vilket ställer höga krav på omvårdnadsarbetet i det postoperativa förloppet. Aktuell forskning som undersöker sjuksköterskor som har hand om denna patientgrupp i det postoperativa förloppet är begränsad och med anledning med detta ansågs det värdefullt att genomföra en studie som undersöker detta fenomen närmare. LÄS MER

 3. 3. A Comparative Study of the Effect of Features on Neural Networks within Computer-Aided Diagnosis of Alzheimer's Disease

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Mikael Kolanowski; David Stevens; [2019]
  Nyckelord :Alzheimer’s disease; computer-aided diagnosis; machine learning; artificial neural networks; Alzheimers sjukdom; datorstödd diagnos; maskininlärning; artificiella neuronnät;

  Sammanfattning : Alzheimer’s disease is a neurodegenerative disease that affects approximately 6% of the global population aged over 65 and is forecasted to become even more prevalent in the future. Accurately diagnosing the disease in an early stage can play a large role in improving the quality of life for the patient. LÄS MER

 4. 4. A natural language processing solution to probable Alzheimer’s disease detection in conversation transcripts

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för naturvetenskap

  Författare :Federica Comuni; [2019]
  Nyckelord :Bayesian network; long short-term memory recurrent neural network; machine learning; natural language processing; Alzheimer s disease; early detection;

  Sammanfattning : This study proposes an accuracy comparison of two of the best performing machine learning algorithms in natural language processing, the Bayesian Network and the Long Short-Term Memory (LSTM) Recurrent Neural Network, in detecting Alzheimer’s disease symptoms in conversation transcripts. Because of the current global rise of life expectancy, the number of seniors affected by Alzheimer’s disease worldwide is increasing each year. LÄS MER

 5. 5. Study of brain imaging correlates of Mild Cognitive Impairment and Alzheimer’s Disease with machine learning

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Canal Garcia Anna; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Accurate diagnosis in the early stages is an important challenge for the prevention and effective treatment of Alzheimer’s Disease (AD). This work proposes a method of analysis of the correlation of Mild Cognitive Impairment (MCI) subtypes and its progression to AD using neuroimages such as structural magnetic resonance imaging (MRI) scans. LÄS MER