Sökning: "Amalia Lövstrand"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Amalia Lövstrand.

  1. 1. Hur återskapas förtroende och autenticitet efter woke washing? En studie om hur värderingsdrivna varumärken kan återskapa konsumenters förtroende och upplevelse av autenticitet efter en förtroendekris.

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Amalia Lövstrand; Sofia Hellsing; [2021-02-11]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : .... LÄS MER