Sökning: "Amalia Lund"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Amalia Lund.

  1. 1. Kommunernas markanvisningar för bostäder : En studie av markanvisningar i Malmö, Lund och Växjö

    Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

    Författare :Amalia Tjärnstig; [2012]
    Nyckelord :Markanvisningar; Tilldelningsmetoder; Bostadsförsörjning; Kommunalt markinnehav;

    Sammanfattning : En stor del av de nyproducerade bostäderna byggs på mark som ursprungligen ägts av en kommun. Marken fördelas då till byggherrar genom det som kallas ”markanvisning”. En markanvisning ger en byggherre rätt att ensam förhandla med en kommun om en exploatering på mark som kommunen äger. LÄS MER