Sökning: "Amanada Hillered"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Amanada Hillered.

  1. 1. Arbetsmotivation hos undersköterskor : En kvantitativ studie inom äldreomsorgen

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

    Författare :Amanada Hillered; Anna Kågestad; [2014]
    Nyckelord :undersköterska; arbetsmotivation; motivation; äldreomsorg;

    Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka vilka faktorer som kan påverka arbetsmotivationen hos undersköterskor som arbetar inom äldreomsorgen, sett utifrån deras perspektiv. De två formulerade frågeställningarna är; Vilka faktorer beskriver undersköterskor att de motiveras av i sitt arbete inom äldreomsorgen samt Vilka motivationsfaktorer kan urskiljas som mest framträdande utifrån undersköterskornas beskrivningar. LÄS MER