Sökning: "Amanda Ahl"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Amanda Ahl.

 1. 1. Begreppskartor för att gynna matematikundervisningen - ur ett elevperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Sofie Nilsson; Amanda Sköldbäck; [2019]
  Nyckelord :Matematik; Begreppskartor; Motivation; Självbestämmandeteorin; Lärande;

  Sammanfattning : Arbetet som följer syftar till att undersöka hur elever kan uppfatta verktyget begreppskartor i matematikundervisningen. Undersökningen tar sin utgångspunkt i frågeställningen: Hur påverkar ett arbete med begreppskartor i matematikundervisningen elevers motivation? Inledningsvis följer en litteraturöversikt kring tidigare forskning inom områdena begreppskartor och den kognitiva teorin. LÄS MER

 2. 2. De "bortglömda" : En kvalitativ innehållsanalys om hur könsidentitet och sexuella läggningar skildras i läromedel för samhällskunskap.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Amanda Ahl; [2018]
  Nyckelord :Normkritiskt pedagogik; Queerteori. Könsidentitet. Sexuell läggning. Samhällskunskap;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka hur läromedel för samhällskunskap för gymnasieskolan  skildrar kön- och köns överskridande identiteter samt sexuella identiteter och läggningar i textinnehållet. Studien bygger på en kvalitativ innehållsanalys av tre läromedel som avser samhällskunskap 1b för gymnasieskolan, vilka alla är utgivna eller redigerade mellan 2016–2018. LÄS MER

 3. 3. "Jag vet att min gud inte älskar mig mindre för att jag är kvinna" : En kvalitativ studie om muslimska och kristna kvinnors uppfattningar om religion, exkludering och marginalisering i Sverige.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Amanda Ahl; [2018]
  Nyckelord :Exkludering. Marginalisering. Intersektionalitet. Sekularisering. Muslimska kvinnor. Kristna kvinnor. Androcentrism;

  Sammanfattning : Detta examensarbete i religionsvetenskap undersöker vilka uppfattningar fyra kvinnor med kristen och muslimsk religionstillhörighet har om sin religion och religionens roll i Sverige,samt vilka upplevelser vederbörande kvinnor har av exkluderande och marginaliserande behandling, grundat i sin religion och sitt kvinnliga kön. Det genomfördes fyra kvalitativa intervjuer med två kvinnor med muslimsk religionstillhörighet och två kvinnor med kristen religionstillhörighet. LÄS MER

 4. 4. Success Factor of Woody Biomass Supply Chains in Japan

  Master-uppsats, KTH/Energiteknik; KTH/Energiteknik

  Författare :Amanda Ahl; Johanna Eklund; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : There is an abundance of forest in Japan, yet a lack of utilization of woody biomass in energy systems. Small-scale woody biomass can enable a supply chain based on domestic forest integrated with local industry and demands, in turn facilitating local vitalization. LÄS MER

 5. 5. A Study of the Potential and Energy Balance of the Emergency Energy Module in Mozambique

  Kandidat-uppsats, KTH/Energiteknik; KTH/Energiteknik

  Författare :Amanda Ahl; Johanna Eklund; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This study investigates the potential for implementation of a solar PV-biodiesel hybrid system with battery storage in two rural villages in the Cabo Delgado province in Mozambique. These villages, Nicuita and Quirimize, have at present very limited access to electricity which greatly inhibits an increase in living standards and development of the respective communities. LÄS MER