Sökning: "Amanda Bågenholm"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Amanda Bågenholm.

  1. 1. “Men vi har ju en policy!” En kvalitativ fallstudie av anställdas upplevelser av ett medieföretags interna jämställdhetsarbete

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Amanda Bågenholm; Helén Elofsson; [2022-02-16]
    Nyckelord :jämställdhet; mångfald; intersektionalitet; policy; implementering; diskrepans;

    Sammanfattning : Föreliggande uppsats utgår från en kvalitativ studie där anställdas uppfattningar och upplevelser av jämställdhet har undersökts inom ett medieföretag i Göteborg. Författarna har utgått från en abduktiv ansats och gjort en tematisk analys av insamlad data. LÄS MER