Sökning: "Amanda Bedrud"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Amanda Bedrud.

  1. 1. Bli min vän! En studie om e- handlares relationsbyggande på Facebook

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

    Författare :Amanda Bedrud Barake; Evelina Karlsson; [2013]
    Nyckelord :Nyckelord: relationsmarknadsföring; e-handel; social handel; vänskapsregler; so-ciala medier; Facebook; strategisk kommunikation Keywords: relationship marketing; e-commerce; social commerce; friendship rules; social media; strategic communication.; Social Sciences;

    Sammanfattning : Bli min vän! En studie om e-handlares relationsbyggande på Facebook Syfte: Syftet med studien är att undersöka om e-handlare arbetar med relations-marknadsföring på Facebook på ett likvärdigt sätt som individer upprätthåller en vänskapsrelation i samma kanal. Metod: Antar ett tolkande perspektiv, en innehållsanalys och kvalitativa semi-strukturerade intervjuer tillämpas. LÄS MER