Sökning: "Amanda Bergkvist"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Amanda Bergkvist.

 1. 1. Observation av tvåspråkig undervisning i tvåspråkig skolform - Hur skapar språkinlärningsmiljö,

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Amanda Bergkvist; [2018-02-02]
  Nyckelord :Andraspråksutveckling; identitet; modersmålsundervisning; transfer; tvåspråkighet; ;

  Sammanfattning : I dagens skola finns det många elever som har två språk där huvudspråket i landet inte ärderas modersmål, vilket kan skapa problem då deras andraspråk inte utvecklas till den nivåde behöver för att tillgodogöra sig skolans utbildning. Att använda sig av modersmålet i allundervisning har visat sig vara gynnsamt. LÄS MER

 2. 2. "Vi bara pratar, oavbrutet pratar vi" : En kvalitativ studie om hur pedagoger kommunicerar med barn i hallen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier; Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier

  Författare :Amanda Hansson Larsson; Fanny Bergkvist; [2017]
  Nyckelord :kommunikation; verbal kommunikation; icke-verbal kommunikation; omsorg; lärande; hallsituationer; hallen;

  Sammanfattning : Det övergripande syftet med denna studie har varit att undersöka hur pedagoger kommunicerar med barn i hallsituationer samt hur pedagoger själva ser på denna kommunikation. Vi ville undersöka hur pedagoger använder den verbala och icke-verbala kommunikationen, om det finns några speciella hjälpmedel för kommunikationen, samt vilka tankar pedagoger har kring sin användning av kommunikation. LÄS MER