Sökning: "Amanda Berner"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Amanda Berner.

  1. 1. Ska man sätta punkt för delaktigheten? : En studie om punktskriftens betydelse för fyra gravt synskadades delaktighet

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen

    Författare :Amanda Berner; [2011]
    Nyckelord :Punktskrift; gravt synskadad; delaktighet;

    Sammanfattning : Den här studien syftar till att beskriva fyra gravt synskadade personers syn på punktskriftens betydelse för delaktighet. En kvalitativ metod i form av semistrukturerade intervjuer har använts för att få fatt i deltagarnas berättelser och erfarenheter. LÄS MER