Sökning: "Amanda Brustad"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Amanda Brustad.

  1. 1. Vilka barriärer kan uppstå vid olika kulturella och religiösa föreställningar vid vård av barn i livets slutskede?

    Kandidat-uppsats,

    Författare :Maria Blomgren Gustavsson; Amanda Brustad; [2020-06-18]
    Nyckelord :barn; pediatrik; palliativ vård; transkulturell; religion; kultur; barriärer;

    Sammanfattning : Bakgrund: Studier visar att det finns stora kulturella och religiösa skillnader vid omvårdnadav barn i livets slutskede.Syfte: Syftet är att beskriva betydelsen av kulturella och religiösa föreställningar eller uttrycki samband med barn som vårdas i livets slutskede och undersöka vilka barriärer som kanuppstå. LÄS MER