Sökning: "Amanda Clarin"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Amanda Clarin.

  1. 1. Samhällsplanering med BREEAM Communities : Certifieringsverktygets påverkan med hänsyn till miljömässig hållbarhet

    Kandidat-uppsats, KTH/Industriell ekologi

    Författare :Amanda Clarin; [2014]
    Nyckelord :Hållbar utveckling; Hållbara städer; Dialog; Aktörsamverkan; Miljömässig hållbarhet; Ekosystemtjänster;

    Sammanfattning : I takt med urbanisering och samhällstrender har utvecklingen och samhällsplaneringen av städer blivit allt viktigare. BREEAM Communities är ett relativt nytt, brittiskt, certifieringssystem för stadsdelar och fungerar som ett verktyg samt bedömningsunderlag för samhällsplanerare. LÄS MER