Sökning: "Amanda Derborn"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Amanda Derborn.

  1. 1. Sjuksköterskors erfarenheter av att ge omvårdnad till patienter med alkoholbruksyndrom

    Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

    Författare :Alexandra Johansson; Amanda Derborn; [2020]
    Nyckelord :alkoholbruksyndrom; erfarenheter; kvalitativ studie; omvårdnad; sjuksköterskor;

    Sammanfattning : Bakgrund 63,5 miljoner människor i världen lever med ett alkoholbruksyndrom, vilket medför risker för uppkomst av somatisk sjukdom såsom cancer, levercirros och hjärt- och kärlsjukdom. Alkoholbruksyndrom är en samhällsfråga då det orsakar ökade samhällskostnader och ökat sjukvårdsbehov. LÄS MER