Sökning: "Amanda Ehlert"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Amanda Ehlert.

  1. 1. Skräck i alternativa spelmiljöer : En studie om hur den externa spelmiljön påverkar spelaren

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för kommunikation och information

    Författare :Amanda Ehlert; [2012]
    Nyckelord :spelmiljö; spelupplevelse; skräck; cave;

    Sammanfattning : I det här arbetet undersöks den externa spelmiljöns påverkan på dess användare. Med den externa spelmiljön menas rummet en person befinner sig i när ett spel spelas. För undersökningen ville jag ha något som kunde frammana känsla och stämning, något som gav en stark upplevelse, arbetet har därför baserats på skräck. LÄS MER