Sökning: "Amanda Ellingsen"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Amanda Ellingsen.

  1. 1. KVINNORS UPPLEVELSER AV OMVÅRDNADEN I SAMBAND MED MISSFALL

    Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

    Författare :Amanda Ellingsen; Sara Palm; [2019]
    Nyckelord :kvinna; missfall; omvårdnad; upplevelse; vårdpersonal;

    Sammanfattning : Bakgrund: Missfall är vanligt förekommande i kvinnans graviditet. Den vanligaste orsaken till ett tidigt missfall anses vara kromosomavvikelser eller andra avvikande egenskaper hos fostret. Det är svårt att säkerställa hur ofta missfall inträffar men av alla konstaterade graviditeter slutar ungefär 10–20% med missfall. LÄS MER