Sökning: "Amanda Engvall"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Amanda Engvall.

 1. 1. Machopremium på löner? : En kvantitativ studie av löneskillnader mellan yrken i Sverige.

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Amanda Engvall; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Uppsatsens övergripande syfte är att belysa de löneskillnader som fortfarande existerar i det samtida Sverige, genom att undersöka frågeställningen: Finns det ett machopremium (en lönebonus) på löner kopplat till machoaspekter i yrken? Hypotesen är att det föreligger ett machopremium på löner som medför att individer i machoyrken tjänar mer än individer i icke-machoyrken, oavsett kön. Studien använder en kvantitativ ansats med svensk lönestatistik och regressionsanalyser utifrån olika svenska datamaterial från Statistiska centralbyrån. LÄS MER

 2. 2. Ingen gratulerar en när man får sin första torsk – En kvalitativ jämförande studie om hur kvinnor i Sverige och Danmark upplever försäljning av sex i relation till rådande lagstiftning kring köp av sexuella tjänster

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Amanda Moberg Lundén; Sabina Engvall Pettersson; Hanna Öberg; [2013-06-28]
  Nyckelord :Prostitution; sexarbete; sexförsäljning; sexköpslagar; Sverige; Danmark; empowerment; stigma; sexualitet; kvinnor;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur Sveriges förbud mot köp av sexuella tjänster respektive Danmarks mer tillåtande inställning, upplevs av kvinnor som säljer sex i vardera land. Vi har valt att fokusera på de faktorer som rör risk- och skyddsaspekter, rättigheter - och skyldigheter, rådande attityder i samhället samt hur dessa kan tänkas påverka kvinnornas privatliv. LÄS MER

 3. 3. Individers agerande vid investerings- och avyttringsbeslut i aktier - en analys av regret theorys giltighet

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Matilda Lindahl; Johan Engvall; Amanda Tellman; [2002]
  Nyckelord :Regret theory; Prospect theory; Expected utility theory; Risk-averse; Risk-loving; Modal preferens; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Resultaten av vår undersökning visar på att vi generellt sett inte kan säga om individuella investerare agerar enligt regret theory eller inte. En del resultat tyder dock på att vissa effekter inom teorin är applicerbar på individuella investerare. LÄS MER