Sökning: "Amanda Folke"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Amanda Folke.

  1. 1. Utveckling av metoden kunddrivet inköp : Inkludering av egentillverkade artiklar

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Industriell organisation och produktion; Högskolan i Jönköping/JTH, Industriell organisation och produktion

    Författare :Felicia Andersson; Amanda Folke; [2016]
    Nyckelord :CDP-method; material handling; SWOT-analysis; supply chain; make- or-buy analysis; value stream mapping; production layout; total cost of ownership; KDI-metoden; materialhantering; SWOT-analys; försörjningskedja; värdeflödeskartläggning; produktionslayout;

    Sammanfattning : Syfte– Studiens syfte var att utveckla KDI-metoden till att även inkludera egentillverkade artiklar. För att kunna uppfylla syftet har det brutits ned i tre frågeställningar:Vilka data och analysverktyg i KDI-metoden berör egentillverkade artiklar?Vilka verktyg bör tillkomma i fas två för att kunna analysera egentillverkadeartiklar?Vilken ytterligare data bör tillkomma i fas ett för att kunna inkluderaegentillverkade artiklar?Metod– Tillvägagångssättet för studien innefattade en litteraturstudie, en fallstudie samt en analytisk konceptuell ansats. LÄS MER