Sökning: "Amanda Fredriksson"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Amanda Fredriksson.

 1. 1. Influencers and followers - partners in crime? : A study of influencers’ usage of a marketing communication strategy to build a relationship with their followers

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Anna Fredriksson; Amanda Sundquist; [2019]
  Nyckelord :marketing communication strategy; relationship marketing; social media; Instagram; influencer; followers;

  Sammanfattning : Influencer marketing is today a well-known marketing strategy used by many companies and the phenomenon is growing day by day. This is mostly a strategy with the spotlight on how the company can reach their consumers through famous people on social medias, not with focus on what relationship is created between all the parties. LÄS MER

 2. 2. Likheter och skillnader i kunskapsutveckling inom geometri : En jämförande studie med utgångspunkt i van Hiele's teori

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Amanda Fredriksson; [2018]
  Nyckelord :van Hiele’s teori; elevers lärande; geometrisk begreppsförståelse; progression; geometri-undervisning;

  Sammanfattning : Ämnesområdet för den här studien är matematik, specificerat geometri.Studien undersöker hur van Hiele's teori kan användas för att utveckla eleversförståelse inom geometri, eftersom elever tenderar att ha problem med attbenämna geometriska figurer. LÄS MER

 3. 3. Lagerdesignens effekt på orderplockprocessen : En nulägeskartläggning på en distributionscentral för motiv till förbättringsåtgärder som ökar effektiviteten i plockflödet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Industriell organisation och produktion; Högskolan i Jönköping/JTH, Industriell organisation och produktion

  Författare :Amanda Fredriksson; Lisa Ahlgren; [2018]
  Nyckelord :Inventory; Warehouse layout; Article placement; Order picking; Lean production; Article classification; Distribution centre; ABC-classification; Material handling; Storage system; Lager; Lagerlayout; Artikelplacering; Orderplock; Lean; Distributionslager; Artikelklassificering; ABC-klassificering; Materialhantering; Lagringsprinciper;

  Sammanfattning : Purpose – The purpose of the study is to identify a distribution center's deficiencies in the warehouse layout and article placement to enable streamlining in the order picking process.  In order to enable a response to the purpose, the following three questions have been formulated: 1. LÄS MER

 4. 4. ”Alltså nu ska man ju inte värdera, men...” En studie om populärkulturens plats i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Agnes Ahlman Fredriksson; Amanda Johnsson; [2018]
  Nyckelord :Förskola; Barndomssociologi; Populärkultur; Utvecklingspedagogik;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att få en större förståelse kring hur barn och pedagoger ser på och använder sig av populärkulturen i förskolan då vi menar att barns tillgång till denna ökat de senaste åren. För att belysa barnens perspektiv av ämnet använde vi oss av observationer och analyserade sedan materialet med hjälp av den barndomssociologiska teorin med inriktning på kamratkultur och tolkande reproduktion. LÄS MER

 5. 5. Hållbarhetsstyrning med fokus på lönsamhet : En kvalitativ studie om hur företag gör ekonomiska överväganden i sitt hållbarhetsarbete

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Amanda Fredriksson; Tina Palm; Mahdi Tounsi; [2017]
  Nyckelord :Corporate Social Responsibility; Corporate Sustainability; Hållbarhet; Ekonomistyrning;

  Sammanfattning : Titel: Hållbarhetsstyrning med fokus på lönsamhet - En kvalitativ studie om hur företag gör ekonomiska överväganden i sitt hållbarhetsarbete Kurs: 17VT-2FE75E Ekonomistyrning, kandidatuppsats Författare: Amanda Fredriksson, Tina Palm, Mahdi Tounsi Handledare: Anders Jerreling   Bakgrund: I dagens samhälle ökar kunskapen kring samhället och flertalet människor uppmärksammar saker i vår omgivning. Det sker ständiga omvärldsförändringar med en ökad globalisering, urbanisering och även omfattande digitalisering omkring oss. LÄS MER