Sökning: "Amanda Freng Blümke"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Amanda Freng Blümke.

  1. 1. RUSTA FÖR KLIMATKRIS OCH PLANERA FÖR FRAMTIDEN : hur stadens grönblå lösningar kan hantera dagvattnet och samtidigt ge positiva effekter på klimatet i framtiden

    Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

    Författare :Amanda Freng Blümke; [2019]
    Nyckelord :dagvattenhantering; klimatförändringar; ekosystemtjänster; ESTER; Monbijougatan; Tåsinge plads; Rosendal; hållbar utveckling; SuDS; LOD;

    Sammanfattning : En varmare värld och klimatförändringar är något som människan kan komma att se mer av i framtiden. I bland annat Skandinavien är kraftiga och/eller långvariga regnfall en av konsekvenserna av ett förändrat klimat, där människan ses som den största orsaken till problemet. LÄS MER