Sökning: "Amanda Friberg"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade orden Amanda Friberg.

 1. 1. Patientens erfarenhet av bemötande av sjuksköterska på akutmottagning : Litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Amanda Johansson; Maziar Dehghanian; [2019]
  Nyckelord :Emergency service hospital; Patient experience; Reception; Satisfaction; Nurse; Akutmottagning; Patienter; Erfarenheter; Bemötande; Sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Akutmottagningar använder sig av triagering för att prioritera inom vilket tidsspann som patienter borde få vård. Sjuksköterskornas bemötande i triageprocessen är bland det första en patient möter på akutmottagningen, vilket kan påverka patienters erfarenhet av vårdtillfället. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskan och döden : En kvalitativ litteraturbaserad studie, om sjuksköterskors erfarenheter av att vårda i livets slutskede

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå; Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå

  Författare :Amanda Segersäll; Åsa Söderström; [2019]
  Nyckelord :death; dying patient; end of life care; experience; nurse;

  Sammanfattning : Background: Nurses continuously meets and cares for dying patients, which can be perceived as both rewarding and stressful. To manage death and dying patients adequately, nurses need to reflect on what death means and her/his own perception of death and dying. LÄS MER

 3. 3. Mötet med äldre utsatta för övergrepp - En litteraturstudie om sjuksköterskors upplevelser och erfarenheter

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Amanda Lindström; Johanna Lundberg; [2019]
  Nyckelord :Erfarenhet; Sjuksköterska; Upplevelse; Äldre; Övergrepp; Övergrepp mot äldre;

  Sammanfattning : Bakgrund: Övergrepp mot äldre förutses bli ett växande problem i global utsträckning då befolkningen blir äldre. Forskningen gällande övergrepp mot äldre är inte lika omfattande som andra former av övergrepp till exempel mot barn eller kvinnor. LÄS MER

 4. 4. Hörselnedsatta/döva elevers svårigheter i matematik : En litteraturstudie om hur pedagoger kan bemöta hörselnedsatta/döva elevers problem och svårigheter i matematikundervisningen.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik; Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Karin Friberg; Amanda Sandström; [2019]
  Nyckelord :Mathematics; Education; Difficulties; Impaired hearing; deaf; Matematik; Utbildning; Svårigheter; Hörselnedsättning; Döv;

  Sammanfattning : Syftet med denna litteraturstudie är att ta reda på vilka svårigheter och problem det finns för elever med någon typ av hörselnedsättning/dövhet i matematikundervisning och hur dessa problem och svårigheter kan bemötas av pedagoger. De två huvudrubriker som framkom i studien var: specifika problem och svårigheter för hörselnedsatta/döva elever och pedagogers bemötande av de specifika problem och svårigheterna. LÄS MER

 5. 5. Vad är vi rädda för? : En jämförande semiotisk innehållsanalys av antagonisten i två versioner av filmen “IT”

  L3-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Amanda Johnsson; Amanda Friberg; [2018]
  Nyckelord :Semiotik; IT; Pennywise; skräck; innehållsanalys; Stephen King; antagonist;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att jämföra framställningen av skräck i originalversionen och nyinspelningen av skräckfilmen IT. Med en semiotisk innehållsanalys analyserar vi framställningen av antagonisten och effekter i valda scener från båda filmerna. Materialet som studeras är fem nyckelscener från respektive version. LÄS MER