Sökning: "Amanda Gagné"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Amanda Gagné.

  1. 1. Sumatranoshörningen (Dicerorhinus sumatrensis) på gränsen till utrotning - En riskanalys

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

    Författare :Amanda Gagné; [2021]
    Nyckelord :Sumatran rhinoceros; risk assessment; threats; conservation; Indonesia; Earth and Environmental Sciences;

    Sammanfattning : The critically endangered Sumatran rhinoceros (Dicerorhinus sumatrensis) has, due to previous hunting and habitat loss, diminished to a few non-viable and fragmented populations. Despite a relatively large amount of conservation efforts during the last 30 years, numbers are still declining. LÄS MER