Sökning: "Amanda Gran"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Amanda Gran.

 1. 1. Community Garden Streetscapes : promoting social cohesion between the formal city and the informal settlements in Hurlingham, Buenos Aires

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Amanda Backlund; Evelina Bengtsson; [2020]
  Nyckelord :community garden; social cohesion; informal settlements; urban agriculture; streetscapes; streetscape design; Buenos Aires;

  Sammanfattning : Urbanisation causes challenges related to environmental issues and social conflicts (Sijmons 2010; Elmqvist et al. 2018). On a local level, in the informal settlements of Hurlingham in Greater Buenos Aires, it is expressed through unequal distribution of urban land, severe floodings and segregation (Janches 2020a; van de Berg 2018). LÄS MER

 2. 2. Ready or not, here they come! : En deduktiv studie om utbytesstudenternas betydelse för destinationen Kalmar

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Linda Arvidsson; Amanda Gran; Matilda Sjöberg; [2019]
  Nyckelord :Exchange students; ERASMUS; Economy; Culture; Marketing; Kalmar; Utbytesstudenter; ERASMUS; Ekonomi; Kultur; Marknadsföring; Kalmar;

  Sammanfattning : Utbytesstudenter har i tidigare studier identifierats som ett betydelsefullt segment inom ungdomsturismen, däremot har många destinationer inte tagit tillvara på de fördelar denna grupp för med sig. Denna studie undersökte vilka fördelar Kalmars utbytesstudenter förde med sig till staden. LÄS MER

 3. 3. Finns det några samband mellan skogsmarkens status och förekomsten av Geranium bohemicum på brandområden?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Författare :Amanda Löfdahl; [2016]
  Nyckelord :skogsbrand; brandgynnad art; utbredningsmönster; näringsrik mark;

  Sammanfattning : Geranium bohemicum är en brandgynnad art som etablerar sig efter skogsbränder från en långlivad fröbank. Sent i juli år 2014 startade en brand i Västmanlands län som skulle komma att bli den största på mer än 100 år i Sverige. Trots stora ekonomiska förluster och förödelse gav branden värdefullt substrat för G. LÄS MER

 4. 4. Granvirkes permeabilitet beroende av dess fysikaliska utformning och applicerat färgsystem

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för skog och träteknik (SOT)

  Författare :Amanda Johansson; [2015]
  Nyckelord :Gran; Picea abies; alkyd; akrylat; linolja; absorption; densitet; EN 927-5; frodvuxen; senvuxen; kärnved; splintved; vårved; sommarved;

  Sammanfattning : Densitetsmätningar och permeabilitetstest enligt EN 927-5 har utförts för att studera huruvida granvirkes fysikaliska egenskaper i kombination med applicerat färgsystem påverkar permeabiliteten. De egenskaper som studerats är frod- och senvuxenhet, splint- och kärnved samt densitet. LÄS MER