Sökning: "Amanda Gren"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Amanda Gren.

 1. 1. Energieffektivisering i befintligt fastighetsbestånd : En fallstudie och dataanalys av energideklarationer i Norrbottens län

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Amanda Gren; [2020]
  Nyckelord :Energy performance certificate; EPC; Energy efficiency; Building stock; Energideklarationer; Dataanalys; Energieffektivisering; Byggnadsbeståndet; Norrbottens län;

  Sammanfattning : Bostads- och servicesektorn står för den största energianvändningen i hela Sverige på 40 %, följt av industrisektorn och transportsektorn. Sveriges riksdag har satt upp ett klimatpolitiskt ramverk från energiöverenskommelsen, bland annat med målet om att energianvändningen ska vara 50 % effektivare till år 2030 i jämförelse med år 2005, uttryckt i termer av tillförd energi i relation till BNP. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskans preventiva metoder i arbetet med övervikt och fetma

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Amanda Gren Von Krusenstjerna; Elin Karlsson; [2019]
  Nyckelord :övervikt; fetma; hälsofrämjande arbete; vårdvetenskap; patientundervisning; litteraturöversikt;

  Sammanfattning : Övervikt och fetma är ett globalt växande folkhälsoproblem. I många fall innebär övervikt och fetma en försämrad livskvalitet och lidande hos individen. Tillstånden kan även ge upphov till olika följdsjukdomar, till exempel diabetes, cancer och hjärt- och kärlsjukdomar. LÄS MER

 3. 3. A Pirate's Life For Me : A comparative study of the Queen Anne’s Revenge and the Quedagh Merchant shipwrecks

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för arkeologi och antik historia

  Författare :Amanda Oxonius; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Dagens syn på pirater har länge blivit influerad av olika medier. Allt från böcker och filmer har kontinuerligt påverkat allmänhetens syn på en viktig del av marinhistoria och på så sätt har den perioden av historien blivit näst intill översedd av forskare. LÄS MER

 4. 4. Egenvårdens förutsättningar : Hinder och stöd vid diabetes mellitus typ 2

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Amanda Hellstrand; Frida Gren; [2018]
  Nyckelord :Orem; patientutbildning; personcentrerad vård; prevention; vanor.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes mellitus typ 2 ökar globalt, den klassas som nästa epidemi. Orsakerna till epidemin beror på flera komplexa faktorer, vilket kräver insatser från varje nivå i samhället. LÄS MER

 5. 5. Är fytoremediering en realistisk metod för att rena marken runt Glasriket på arsenik, kadmium och bly?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för biologi och miljö (BOM)

  Författare :Amanda Gren; [2015]
  Nyckelord :Fytoremediering; Glasriket; förorening; arsenik; kadmium; bly; tungmetaller; marksanering;

  Sammanfattning : Phytoremediation is a technique using the ability of plants to absorb pollutants in their biomass from contaminated soils and remediate it. The plants are then harvested and the soil gets purified. This method is more environmental-friendly than the normally used methods for soil remediation. LÄS MER