Sökning: "Amanda Högman"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Amanda Högman.

  1. 1. Tällberg och Turism. En kvalitativ studie i destinationsutveckling ur ett historiskt geografiskt perspektiv

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

    Författare :Amanda Högman; [2020-09-04]
    Nyckelord :”Turism”; ”Destinationsutveckling”; ”Historisk geografi”; ”Planering”; ”Hållbarhet”;

    Sammanfattning : Denna uppsats syftar till att, genom ett historiskt geografiskt perspektiv, förklara en destinationsutvecklingsprocess som pågått under lång för att se hur detta påverkar det lokalsamhälle där turismen sker. Studien undersöker även huruvida en sådan process lämnar spår i nutida planering och destinationsutveckling, i form av bland annat strategidokument. LÄS MER