Sökning: "Amanda Hagel Almér"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Amanda Hagel Almér.

  1. 1. Muntliga redovisningar på mellanstadiet : Elevers upplevelser och läraresundervisning och anpassningar.

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

    Författare :Amanda Hagel Almér; [2018]
    Nyckelord :Oral presentation; adjustments; student experiences; teaching methods about rhet- oric.; Muntlig framställning; talängslan; anpassningar; undervisning om retorik;

    Sammanfattning : In my study I will examine how students in grades 4-6 experience oral presentations, howteachers understand the students´ experiences and which factors they think affect these experiences.Finally I will look at how teachers teach about oral presentation and what adjustmentsthey make in relation to the studens´needs. LÄS MER