Sökning: "Amanda Halldén"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Amanda Halldén.

  1. 1. Negotiorum gestio – en bortglömd rättsprincip? : En rättsutredning av principens tillämpning av domstolar samt framställning i doktrin

    Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt; Linköpings universitet/Affärsrätt

    Författare :Arnela Imamovic; Amanda Halldén; [2017]
    Nyckelord :Benevolent intervention in another’s affairs; Tjänster utan uppdrag; huvudman; gestor; rättsprincip; Negotiorum gestio;

    Sammanfattning : Om någon utför en tjänst å annans räkning utan att det finns ett uppdrag härom, torde det föreligga ett fall av negotiorum gestio – tjänst utan uppdrag. Den som utför tjänsten kallas gestor och hen handlar å huvudmannens vägnar. LÄS MER