Sökning: "Amanda Harsbo"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Amanda Harsbo.

  1. 1. Hårda män och mjuka kvinnor? -En analys om hur manlig och kvinnlig homosexualitet framställs i TV-serien Vår tid är nu

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

    Författare :Amanda Harsbo; [2019]
    Nyckelord :Representation; identitet; kvinnlig homosexualitet; manlig homosexualitet;

    Sammanfattning : I den här uppsatsen analyseras säsong 1 och 2 av den svenska TV-serien Vår tid är nu, utgiven 2017 respektive 2018. Syftet med undersökningen är att uppmärksamma och problematisera hur den manliga och den kvinnliga homosexualiteten framställs i TV-serien, och se om det finns samband med rådande normer kring sexualitet och genus. LÄS MER