Sökning: "Amanda Jönsson"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden Amanda Jönsson.

 1. 1. Eftervård för institutionsplacerade ungdomar : Övergången mellan institutionsvård och självständighet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Amanda Jönsson; Therese Karlsson; [2020]
  Nyckelord :Institutionsvård; ungdomar; övergång; självständighet;

  Sammanfattning : Studien är genomförd med syftet att belysa problemområdet eftervård för institutionsplacerade ungdomar, utifrån professionellas erfarenheter och upplevelser. Studien har en hermeneutisk metodologisk utgångspunkt med en kvalitativ ansats och semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 2. 2. Betydelsen av psykosociala stressorer på arbetsrelaterad stress

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Amanda Jönsson; Ellinor Lindqvist; [2020]
  Nyckelord :social support; role expectations; role conflict; work-related stress; healthcare professionals; Social Sciences;

  Sammanfattning : The following study aimed to investigate if the perceived social support and role expectations predicted the work-related stress in health care personnel working for Region Skåne. Based on the purpose, the study sought to answer the following question: How does social support and role expectations predict the work-related stress of employees in Region Skåne? The selection was recruited through a goal-oriented selection. LÄS MER

 3. 3. Barnperspektiv, barnets bästa och barnkonventionen : En kvalitativ studie rörande arbetet med barn inom socialtjänsten och socialsekreterares förväntningar på inkorporeringen av barnkonventionen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Patricia Åkerblom; Amanda Jönsson; [2020]
  Nyckelord :Best interests of children; child s perspective; convention on the rights of the child; street-level bureaucracy; institutionalization; barnets bästa; barnperspektivet; barnkonventionen; gräsrotsbyråkrati; institutionalisering; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to analyze how the child’s perspective is used in social services today and how the usage of the child’s perspective is expected to change due to the incorporation of the convention on the rights of the child. We collected data through qualitative interviewing with six participants from the same social service office. LÄS MER

 4. 4. Extra anpassningar i de samhällsorienterande ämnena

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Amanda Hallberg; Madeleine Jönsson; [2019]
  Nyckelord :de samhällsorienterande ämnena; extra anpassningar; inkluderande undervisning; inkludering; kritiska perspektivet; kunskapsdomän; ämnesdidaktik;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur fyra olika skolor i Malmö utformar sitt arbete med extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen. Både generella extra anpassningar men framförallt har vi undersökt om det finns specifika extra anpassningar i de samhällsorienterande ämnena. LÄS MER

 5. 5. En Big Mac och Co med samhällsansvar, tack! : En kritisk visuell retorikanalys av två av McDonald’s Sveriges CSR-kampanjer med fokus på företagetshållbarhets- och samhällsansvarstagande.

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Caroline Lagergren; Amanda Jönsson; [2019]
  Nyckelord :Critical visual rhetoric analysis; CSR; McDonald s; rhetoric; visual rhetoric; visual influences; sustainability.; Kritisk visuell retorikanalys; CSR; McDonald’s; retorik; visuell retorik; visuella påverkansmedel; hållbarhet.;

  Sammanfattning : Följande studie fokuserar på konstruktionen av två reklamfilmer från McDonald’s Sverige med tema hållbarhet och samhällsansvar (CSR). Specifikt studeras visuella påverkansmedel, visuella och språkliga element samt pistis. Reklamfilmerna studeras utifrån det teoretiska ramverket retorik samt CSR som perspektiv. LÄS MER