Sökning: "Amanda Jan"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Amanda Jan.

  1. 1. Depression på äldreboenden : Enhetschefers upplevelser av arbetet med deprimerade äldre

    Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Socialt arbeteFilosofiska fakulteten; Linköpings universitet/Linköpings universitet/Socialt arbeteFilosofiska fakulteten

    Författare :Amanda Borg; Jan Åbom; [2013]
    Nyckelord :äldre; depression; äldreboende; enhetschef; ålderism;

    Sammanfattning : Denna studie ämnar beskriva hur enhetschefer på äldreboenden i två svenska kommuner upplever arbetet med att hantera depression hos de äldre inom deras respektive verksamheter. Åtta enhetschefer har under semistrukturerade intervjuer fått svara på frågor om vilken kunskap som finns gällande deprimerade äldre och hur de jobbar för att förebygga och uppmärksamma denna problematik. LÄS MER