Sökning: "Amanda Jarhage"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Amanda Jarhage.

 1. 1. Verktyg för utveckling av publika vattennära mötesplatser i städer : en undersökning, tillämpning och utvärdering

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Frida Harrysson; Amanda Jarhage; [2021]
  Nyckelord :blåa mötesplatser; social mötesplats; vattnets potential; vattnets kvaliteter; verktyg; checklista;

  Sammanfattning : Runt om i världen expanderas och förtätas städer i takt med att befolkningen ökar. En stad som förtätas med bebyggelsestruktur går följaktligen miste om ytor och mellanrum som är värdefulla ur många perspektiv. LÄS MER

 2. 2. Trygghetsfaktorer i stadens gröna rum : en fallstudie i Slottsskogen, Göteborg

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Amanda Jarhage; [2016]
  Nyckelord :trygghet; gröna rum; stadsmiljö; park; otryggt; trygghetsfaktorer; belysning; vegetation; Slottsskogen;

  Sammanfattning : Vissa utemiljöer upplevs som trygga och välkomnande och andra inte. Varför är det så? Vad är det som påverkar om en miljö upplevs som trygg eller otrygg? Detta examensarbete handlar om just detta. LÄS MER