Sökning: "Amanda Jivsäter"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Amanda Jivsäter.

  1. 1. PERSONERS UPPLEVELSE AV MENINGSFULLA AKTIVITETERS PÅVERKAN VID LÅNGVARIG SMÄRTA

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

    Författare :Amanda Jivsäter; Helena Lunde Wetterström; [2023-05-23]
    Nyckelord :Kronisk smärta; delaktighet; arbetsterapi; Kronisk smärta; delaktighet; arbetsterapi;

    Sammanfattning : Bakgrund Arbetsterapeuter fokuserar i sitt arbete på aktivitet och görande och en aktivitet kan ha olika mening och betydelse beroende på person och sammanhang. En tidigare meningsfull aktivitet kan plötsligt ge upphov till känslor av tomhet och förlorar sin mening i ett annat livsskede. LÄS MER