Sökning: "Amanda Johansson"

Visar resultat 1 - 5 av 127 uppsatser innehållade orden Amanda Johansson.

 1. 1. Kommunikation i livets slutskede med patienter som har intellektuell funktionsnedsättning

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Viktoria Andersson; Amanda Johansson; [2021-02-25]
  Nyckelord :Palliativ vård; Vård i livets slutskede; Intellektuell funktionsnedsättning; Kommunikation;

  Sammanfattning : Bakgrund: I livets slutskede riskerar patienter med intellektuell funktionsnedsättning (IF) attbli missgynnade i sitt vårdande på grund av kommunikationssvårigheter. Om vårdpersonaloch patient inte har en adekvat kommunikation finns risken att patienten utesluts frånvårdplanering och att patienten inte får möjlighet till att framföra sina problem relaterat tillohälsa, behov eller önskemål. LÄS MER

 2. 2. "Man ska språkduscha barn" : Förskollärares kunskaper om och erfarenheter av lärandeappen Polyglutt utifrån ett flerspråkighetsperspektiv.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Amanda Johansson; Linnea Sydvart; [2021]
  Nyckelord :Digital tools; Multilingualism; Polyglutt; Sociocultural perspective; Translanguaging.; Digitala verktyg; Flerspråkighet; Polyglutt; Sociokulturellt perspektiv; Translanguaging. ;

  Sammanfattning : This study aims to find out the preschool teachers 'experiences and competence about the learning app Polyglutt and in what way Polyglutt can contribute to children's multilingualism from the preschool teachers' perspective. The study has been conducted with the help of semi-structured interviews with ten licensed preschool teachers. LÄS MER

 3. 3. Sökandet efter en balanserad kosthållning : En intervjustudie om hur unga kvinnors förhållningssätt till sin kosthållning påverkas av sociala medier.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kost- och måltidsvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för kost- och måltidsvetenskap

  Författare :Amanda Stenbacka; Stephanie Johansson; [2021]
  Nyckelord :Sociala medier; unga kvinnor; kosthållning; intervjustudie;

  Sammanfattning : Bakgrund Idag har forskningen kommit långt med arbetet om hur en hälsosam kosthållning bör ser ut, men med ständigt florerande kostråd i media kan det vara svårt för allmänheten att veta vad som stämmer. En av de nyare informationskanalerna där många budskap om kost finns är sociala medier, där unga kvinnor är de flitigaste användarna. LÄS MER

 4. 4. Produktvalsprincipens funktion - En studie av flernivåstyrningens påverkan på produktvalsprincipen i miljöbalken

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Amanda Johansson; [2020-06-29]
  Nyckelord :Produktvalsprincipen; Produktvalsprincipens funktion; Flernivåstyrning; Subsidiaritetsprincipen; Miljöbalken; REACH; Produktval och utbyte; Substitution; 2:4 MB; Kemikalier; Rättshistoria; Miljöbalkens allmänna hänsynsregler; Miljörätt; EU-rätt.;

  Sammanfattning : Miljöbalkens allmänna hänsynsregler är viktiga miljörättsliga principer och har en viktig funktion för genomförandet av miljöbalkens övergripande mål om en hållbar utveckling. En av dessa principer är produktvalsprincipen i 2 kap. LÄS MER

 5. 5. Föräldrars behov när deras barn är kritiskt sjukt och vårdas på en intensivvårdsavdelning

  Magister-uppsats,

  Författare :Amanda Johansson; Jenny Lindstrand; [2020-06-26]
  Nyckelord :Familjecentrerad omvårdnad; kritiskt sjuka barn; föräldrars behov; barnintensivvårdsavdelning; intensivvård; litteraturstudie;

  Sammanfattning : Background: At the ICU (Intensive Care Unit) critically ill patients are treated, who need careful monitoring with high-tech equipment. Children who are critically ill are usually cared for in PICU (Pediatric Intensive Care Unit) by specialist trained personnel within intensive care and pediatrics background. LÄS MER