Sökning: "Amanda Jonsson"

Visar resultat 1 - 5 av 36 uppsatser innehållade orden Amanda Jonsson.

 1. 1. Integrering av ekologiska aspekter vid produktutveckling av AI-baserade produkter

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :MAISHA MULK; AMANDA SKÄRBO JONSSON; [2020]
  Nyckelord :Environmental performance; agenda 2030; artificial intelligence; environmental footprint; technology acceptance; sustainable development goals; integrated product development; Miljöprestanda; agenda 2030; artificiell intelligens; ekologiskt fotavtryck; teknisk acceptans; hållbarhetsmål; integrerad produktutveckling;

  Sammanfattning : Under det senaste decenniet har artificiell intelligens fått allt större uppmärksamhet. Företag väljer att implementera system med kognitiva egenskaper för att kunna reglera energianvändning och därmed reducera det ekologiska fotavtrycket. LÄS MER

 2. 2. Betydande faktorer i sjuksköterskans arbete mot vårdrelaterade infektioner inom slutenvården : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Amanda Bååt; Lisa Jonsson; [2020]
  Nyckelord :Vårdrelaterade infektioner; sjuksköterska; slutenvård;

  Sammanfattning : Introduktion/bakgrund: Vårdrelaterade infektioner är den vanligaste typen av vårdskada och står för 34 % av alla vårdskador i Sverige. Detta leder till lidande för patienter och onödiga kostnader för sjukvården. Sjuksköterskans förebyggande arbete är därför viktigt för att uppnå en patientsäker vård. LÄS MER

 3. 3. Man föds inte maskulin, man måste bli man : En empirisk studie om hur pojkar framställs genom adjektiv i två barnböcker år 2019

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Amanda Jonsson; Amina Halilovic; [2020]
  Nyckelord :Gender; performative gender; masculinity; traditional gender patterns; children s books; adjective; empirical study; Genus; performativt genus; maskulinitet; traditionella könsmönster; barn- och ungdomsböcker; adjektiv; empirisk studie;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att från ett genusperspektiv undersöka om de manliga huvudkaraktärerna i två barnböcker publicerade år 2019 framställs på ett genusstereotypt sätt genom de adjektiv som beskriver dem. Genom att analysera adjektiv med hjälp av barnbokskritikern Maria Nikolajevas schema för "kvinnliga" respektive "manliga" egenskaper, kommer det styrka sambandet med hur författaren framställer manliga huvudkaraktärer genusstereotypiskt. LÄS MER

 4. 4. Gränslöst arbete, linjechefer och deras förmåga till livsbalans : En kvalitativ undersökning

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation; Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Amanda Karlsson; Stina Jonsson; [2020]
  Nyckelord :Psykologi; Arbets- och organisationspsykologi; Gränslöst arbete; Flexibelt arbete; Work-life balance; Work-life conflict;

  Sammanfattning : Syftet med denna kvalitativa studie var att undersöka hur linjechefer hanterar ett flexibelt arbete när detta blir gränslöst och hur de gör för att detta inte ska påverka balansen mellan arbete och privatliv för mycket. Det teoretiska ramverket för studien utgjordes av Krav, kontroll- och stödmodellen (Karasek & Theorell, 1990), Rollteorin (Mead, 1934; Yang, 2013), Överflödsteorin samt Gränsteorin (Jang & Zippay, 2010). LÄS MER

 5. 5. Lean implementering hos svenska industrier : En empirisk studie av implementering för interna Lean dimensioner

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Industriell ekonomi; Högskolan i Gävle/Industriell ekonomi

  Författare :Amanda Jonsson; Pawitchaya Lindquist; [2020]
  Nyckelord :Swedish manufacturing industries; Internal Lean production; Empirical evidence; Descriptive statistics; Correlation analysis; Variance analysis; Implementation of internal lean strategies; Svensk tillverkningsindustri; Intern Lean-produktion; Empiriska bevis; Deskriptiv statistik; Korrelationsanalys; Varians analys; Implementering av interna Lean strategier;

  Sammanfattning : Lean production originates from the Toyota production system (TPS) and is commonly known as today's Lean. Lean Production consists of a multitude of concepts, values, principles and methods with the main purpose to continuously improve operations and productions. These concepts are known to improve long-term profitability. LÄS MER