Sökning: "Amanda Jordestedt"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Amanda Jordestedt.

  1. 1. Effektivisering av materialförsörjningsprocessen av förbrukningsmaterial inom sjukvården - En fallstudie på vårdavdelning 351, Östra sjukhuset

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Alicia Elovsson Hentschel; Amanda Jordestedt; [2019-08-16]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Patientflödet på Sahlgrenska Universitetssjukhuset är idag större än någonsin och de behandlar allt fler och sjukare patienter. De står inför stora utmaningar att nyttja de befintliga resurserna på ett mer effektivt sätt för att möta det ökade patientflödet och skapa värde för patienterna. LÄS MER