Sökning: "Amanda Lönneborg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Amanda Lönneborg.

  1. 1. Kan djup hjärnstimulering utgöra en effektiv behandling hos behandlingsresistenta personer med tvångssyndrom?

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

    Författare :Amanda Lönneborg; [2022]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Tvångssyndrom eller obsessive-compulsive disorder (OCD) är en kronisk sjukdom vilket präglas av tvångstankar och tvångshandlingar som baseras på ångest. Tvångssyndrom är en produkt av abnormiteter i kortiko-striato-talamo-kortikala (CSTC)-kretsar vilket är associerat med förändring av transmittorsubstanserna serotonin, dopamin, glutamat och γ-aminosmörsyra. LÄS MER