Sökning: "Amanda Larsson"

Visar resultat 1 - 5 av 94 uppsatser innehållade orden Amanda Larsson.

 1. 1. Operationssjuksköterskans erfarenheter av att arbeta patientsäkert intraoperativt för att skydda patienten mot vårdskador : En systematisk litteraturstudie

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Elin Adolfsson; Amanda Larsson; [2023]
  Nyckelord :Patient safety; surgical site infection; care injury; operating room nurse; experience; intraoperatively; Patientsäkerhet; postoperativ sårinfektion; vårdskada; operationssjuksköterska; erfarenhet; intraoperativt;

  Sammanfattning : Operationssjuksköterskan utför en mängd åtgärder för att resultatet av patientens operation eller behandling ska bli så bra som möjligt. Trots detta, och alla övriga åtgärder som vidtas i vårdkedjan, fortsätter patienter att drabbas av vårdskador och så mycket som 10 procent av de patienter som genomgår en operation beräknas drabbas. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors upplevelser när patienter plötsligt eller oväntat dör på sjukhus - En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Amanda Larsson Fahlström; Linn Johansson; [2023]
  Nyckelord :Experiences; Hospital; Nurses; Sudden death; Unexpected death; Oväntad död; Plötslig död; Sjukhus; Sjuksköterskor; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Många dödsfall sker idag på sjukhus och detta indikerar att sjuksköterskor mest troligt kommer att uppleva plötsliga eller oväntade dödsfall någon gång under deras yrkesverksamhet. Syfte: Syftet med litteraturstudien var att beskriva sjuksköterskor upplevelser när patienter plötsligt eller oväntat dör på sjukhus. LÄS MER

 3. 3. "Vi gör mer än att langa instrument och räkna till fem - men varför är vi så få?" : En intervjustudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Susanna Sjöberg; Amanda Larsson; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Additiv tillverkning av lättviktslösningar för elektrifierade drivlinor

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Amanda Kristensson; Alexandra Torsson; Pontus Larsson; Jacob Kylin; Rasul Rezae; Oskar Ekberg; [2022-06-15]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Till syfte att undersöka möjligheterna att tillämpa additiv tillverkning (AM) på elektrifierade drivlinor för viktsbesparing av komponenterna, genomfördes en teoretisk undersökning i form av en litteraturstudie. Projektet fokuserade på de framtida möjligheter samt riskerna associerade med tekniken. LÄS MER

 5. 5. Från boken till molnet : En kvalitativ studie om hur medarbetare i ledandepositioner på små och medelstora företag ser på digitalisering ochautomatisering av redovisningsarbetet samt hur det påverkar deras verksamhet.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Nicole Lindberg Gafvelin; Amanda Larsson; Joar Lundberg; [2022]
  Nyckelord :Digitalization; SME; digital; accounting; SME; digital transformation; isomorphism; neo-institutional theory; Digitalisering; SME; redovisning; digital transformation; isomorfism; neo-institutionell teori;

  Sammanfattning : Datum: 2022–06–02Nivå: Kandidatuppsats i företagsekonomi, 15 HP Institution: Akademin för Ekonomi, Samhälle och Teknik, Mälardalens universitet Författare: Amanda Larsson (871205) Nicole Lindberg Gafvelin (950102) Joar Lundberg (960722) Titel: Från boken till molnet- En kvalitativ studie om hur medarbetare i ledandepositioner på små och medelstora företag ser på digitalisering ochautomatisering av redovisningsarbetet samt hur det påverkar deras verksamhet. Handledare: Leanne Johnstone Nyckelord: Digitalisering, SME, redovisning, digital transformation, isomorfism & neo-institutionell teori Forskningsfråga: Hur ser medarbetare i ledande positioner på små och medelstora företag på digitalisering, och automatisering av redovisningsarbetet samt hur påverkar detderas verksamhet? Syfte: Att ur ett institutionellt perspektiv bidra till kunskap om hur digitaliseringenhar påverkat redovisningsarbetet i små och medelstora företag samt hur dessmedarbetare i ledande positioner uppfattar fenomenets utveckling under detsenaste årtiondet. LÄS MER