Sökning: "Amanda Lindh"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Amanda Lindh.

 1. 1. I huvudet på en ledare : Om självledarskap och personlighet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Tora Böttiger; Amanda Lindh; Tove Pallin; [2018]
  Nyckelord :Självledarskap; personlig utveckling; beteendefokuserade strategier; naturliga belöningsstrategier; tankemönsterbaserade strategier; personlighetstyp; Myers-Briggs;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att identifiera vilka självledarskapsstrategier ledare använder samt kopplingen mellan olika personlighetstyper, inställningen till, och förmågan att leda sig själv.  Metod: Kvalitativ studie med deduktiv ansats. Nio semistrukturerade intervjuer utfördes med individer i ledarpositioner. LÄS MER

 2. 2. Magic!, Learn English och den muntliga kommunikativa förmågan : En litteraturgranskning och jämförelse av två läromedel i ämnet engelskamed fokus på hur de främjar den muntliga kommunikativa förmåganhos yngre elever

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Amanda Lundberg; Emilia Tollbom Lindh; [2018]
  Nyckelord :EFL; läromedel; muntlig kommunikation; yngre elever;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur två förlagsutgivna läromedel för ämnet engelska i Sverige bidrar till att stimulera elevers muntliga kommunikativa förmåga, samt hur de två läromedlen förhåller sig till varandra utifrån denna aspekt. En enkätundersökning ligger till grund för vår litteraturstudie, där fokus har varit att bilda oss en uppfattning om vilka förlagsutgivna läromedel i ämnet engelska som förekommer för årskurserna 1-3. LÄS MER

 3. 3. Kreativitet och offentlig självmedvetenhet : En experimentell sutdie om hur offentlig självmedvetenhet påverkar kreativitet

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Amanda Lindh; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The current study aimed to test the public self-consciousness impact on creative performance. An experimental design was used in which 40 participants were randomly assigned to two groups, one of which was the experimental group and the other was the control group. LÄS MER

 4. 4. Thailand : ”Kom dit, gör vinst, stick därifrån, hitta en ny kustremsa”

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation; Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation

  Författare :Lina Nielsen; Amanda Hansson Lindh; [2015]
  Nyckelord :Turism; Massturism; Thailand; Påverkande variabler;

  Sammanfattning : Denna studie har sin grund i en delad uppfattning kring destinationen Thailand. Intresset kring att studera bilden av Thailand väcktes genom att vi författare har en positiv respektive en negativ bild av destinationen. Diskussioner kring ämnet skapade vidare önskemål om att undersöka ämnet närmare. LÄS MER

 5. 5. Gör IPO:n företaget en tjänst? : En kvantitativ studie av företags prestation i och med en börsnotering på den svenska aktiemarknaden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Cecilia Panth; Amanda Lindh; [2013]
  Nyckelord :IPO tjänsteföretag;

  Sammanfattning : I dagens utvecklade samhälle upplever de flesta företag en hårdare konkurrens. Företag tvingas utöka sitt erbjudande med ett extra för att leva upp till prestationskrav och säkerställa framtida verksamhet. Ofta räcker det inte med enbart en produkt eller en tjänst, kunden kräver ett bredare tjänsteerbjudande. LÄS MER