Sökning: "Amanda Lindqvist"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden Amanda Lindqvist.

 1. 1. Kartläggning och potential av restvärme i Halmstad kommun

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad; Högskolan i Halmstad

  Författare :Anna-Karin Lindqvist; Amanda Pryssander; [2021]
  Nyckelord :restvärme; energieffektivitet; Halmstad kommun; kartläggning;

  Sammanfattning : Excess heat is a term used for heat losses that unutilised goes to the surroundings, but which to acertain degree can be used for other purposes. Since knowledge for the use and extent of potentialexcess heat in Halmstad municipality is limited, the County Administrative Board of Halland wants toinvestigate this further. LÄS MER

 2. 2. Elever i behov av särskilda insatser : En kvalitativ studie om klassläraresuppfattningar kring extra anpassningar ien inkluderande undervisningsmiljö

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Catrin Skoglund; Amanda Nodin Holmén; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Undervisningen för alla elever ska bedrivas så långt det är möjligt inom klassens ram. Alla elever har rätt till extra anpassningar i den ordinarie verksamheten (SFS 2010:800). Detta kallas inkludering, och inkludering är i dagens skola ett centralt begrepp. LÄS MER

 3. 3. Betydelsen av psykosociala stressorer på arbetsrelaterad stress

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Amanda Jönsson; Ellinor Lindqvist; [2020]
  Nyckelord :social support; role expectations; role conflict; work-related stress; healthcare professionals; Social Sciences;

  Sammanfattning : The following study aimed to investigate if the perceived social support and role expectations predicted the work-related stress in health care personnel working for Region Skåne. Based on the purpose, the study sought to answer the following question: How does social support and role expectations predict the work-related stress of employees in Region Skåne? The selection was recruited through a goal-oriented selection. LÄS MER

 4. 4. Välkommen till den svenska skolan? : En systematisk litteraturstudie över framgångsfaktorer vid mottagande av nyanlända elever

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Amanda Lindqvist; [2020]
  Nyckelord :nyanlända elever; organisation; förberedelseklass; direktintegrering; språkintroduktionsprogrammet; mottagande; den andre; inkludering;

  Sammanfattning : Mottagandet av nyanlända elever i den svenska skolan är något som har diskuteras mycket, särskilt under de senaste fem åren, men hur bra fungerar egentligen detta? Uppsatsens syfte var att genom en systematisk litteraturöversikt sammanställa en del av den nutida forskningen som fanns inom ämnet mottagande av nyanlända elever med avsikt att ta reda på vilket organisationssätt som är av forskningen rekommenderat, hur det ser ut i några andra länder och vilka rekommendationer som finns. Detta undersöktes genom en systematisk litteraturstudie där 15 artiklar, avhandlingar eller kapitel i antologier valdes ut, kvalitetsgranskades och analyserades. LÄS MER

 5. 5. Jag skiter väl i om de spelar fotboll eller inte, men jag bryr mig om att de kan ta hand om sin hälsa : En kvalitativ studie om hur gymnasielärare tolkar och arbetar med begreppet hälsa

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen; Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Mimmi Lindqvist; Amanda Svensson; [2020]
  Nyckelord :idrott; hälsa; undervisning; gymnasiet;

  Sammanfattning : Hälsa har under en lång tid varit ett begrepp som använts flitigt, men dess faktiska innebörd har visat sig vara svår att definiera. I kursplanen för idrott och hälsa 1 har begreppet hälsa givits ett stort utrymme,men hur detta ska aktualiseras tydliggörs inte. Begreppet hälsa har inte heller någon definition i kursplanen. LÄS MER