Sökning: "Amanda Lundqwist"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Amanda Lundqwist.

  1. 1. Negotierande identitet : En kvalitativ studie om unga kvinnor med mångkulturell identitet

    Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

    Författare :Amanda Lundqwist; [2018]
    Nyckelord :identity culture; identitet kultur;

    Sammanfattning : Allt fler unga vuxna växer upp och skapar mångkulturella identiteter i en globaliserad värld. Syftet med föreliggande studie var att utforska upplevelsen av att besitta en mångkulturell identitet samt bidra till en ökad förståelse för dess eventuella möjligheter och svårigheter. LÄS MER