Sökning: "Amanda Möllenhoff"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Amanda Möllenhoff.

  1. 1. Läsning på fritidshem : En studie om strategier och förutsättningar för att skapa läsande elever

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

    Författare :Amanda Möllenhoff; [2016]
    Nyckelord :after-school recreation centre; reading; enviromental psycology; theory of socioculturality; books; gender; socioeconomic conditions; strategies; Fritidshem; läsning; miljöpsykologi; sociokulturell teori; böcker; kön; socioekonomiska förutsättningar; strategier;

    Sammanfattning : I en kontext där svenska elevers läsförståelse och motivation till läsning av böcker sjunker vill jag med den här studien undersöka huruvida fritidshemmen är en del av problemet med att barn och ungdomar läser allt mindre – eller en del av lösningen.Studien utgår från intervjuer med fritidshemspersonal och observationer av fritidshems inomhusmiljö. LÄS MER