Sökning: "Amanda Molin"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Amanda Molin.

  1. 1. Sex förskollärares arbete med barn som har kommunikativa funktionsnedsättningar - en intervjustudie

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

    Författare :Amanda Molin; Jenny Larsson; [2018]
    Nyckelord :strategier; kommunikation; förskollärares arbete; kommunikativa funktionsnedsättningar; förskola; förskolebarn;

    Sammanfattning : Sammanfattning Undersökningen har strävat efter att besvara undersökningsfrågan ”Vad har förskollärare för strategier för att inkludera barn med kommunikativa funktionsnedsättningar?”. Allt fler barn i förskolan har kommunikativa funktionsnedsättningar, såsom en fastställd diagnos, annat modersmål eller är sen i talutvecklingen av andra orsaker. LÄS MER