Sökning: "Amanda Nilsson"

Visar resultat 1 - 5 av 109 uppsatser innehållade orden Amanda Nilsson.

 1. 1. Tillvaratagandet av flerspråkiga elevers språkliga och kulturella bakgrund

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Petronella Nilsson; Amanda Winther; [2020]
  Nyckelord :flerspråkighet; attityder; lärarutbildning; grundskola;

  Sammanfattning : Syftet med kunskapsöversikten är att undersöka hur verksamma lärare för yngre åldrar hanterar flerspråkiga elevers språkliga och kulturella mångfald i undervisningen och vilka faktorer som ligger till grund för deras didaktiska val. Genom systematiska sökningar utifrån ett par urvalskriterier och avgränsningar valdes tio studier ut för presentation i kunskapsöversikten. LÄS MER

 2. 2. Anorexia, elefanten i rummet : Erfarenheter av att vara förälder till en ungdom med anorexia nervosa- en allmän litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Lisa Dopson; Amanda Nilsson; [2020]
  Nyckelord :multi-family therapy; Anorexia nervosa; föräldrars erfarenheter; familjefokuserad omvårdnad; kunskap.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Anorexia nervosa är en sjukdom som innebär en förvrängd kroppsuppfattning och ett sjukligt förhållningssätt till mat. Att vara förälder till ett barn med psykiska sjukdomar innebär ofta ett svårt lidande. Först när man besitter kunskap om föräldrarnas unika erfarenheter kan sjuksköterskan möta och hjälpa dem. LÄS MER

 3. 3. Lärarperspektiv på lärande och inkludering : En sociologisk studie om högstadielärares erfarenheter av nyanlända elevers förutsättningar för lärande och inkludering

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Amanda Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Nyanlända elever; socialkonstruktivism; interaktionism; inkludering; betygsättning; reguljär undervisning; särskild undervisning;

  Sammanfattning : This study examines secondary schoolteachers’ experiences regarding the conditions for learning and inclusion that the Swedish school system offers newly arrived students. The results suggest that the framework and guidelines for learning and inclusion are seen by the teachers as both enabling and restricting. LÄS MER

 4. 4. Kooperativt lärande för en språkutvecklande undervisning - Det kooperativa lärandets betydelse för elevers språkutveckling och lärande inom ämnet svenska i åk F-3.

  M1-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik; Umeå universitet/Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

  Författare :Amanda Nilsson; Alicia Saellström; [2020]
  Nyckelord :cooperation; collaboration; education; language acquisition.;

  Sammanfattning : Kooperativt lärande, KL, är ett arbetssätt som fokuserar på strukturerat samarbete där elever arbetar mot gemensamma mål. Syftet med studien är att öka kunskaperna om några behöriga F-3 lärares beskrivningar om det kooperativa lärandets betydelse för elevers språkutveckling och lärande i ämnet svenska. LÄS MER

 5. 5. Den sociala konstruktionen av ålder i LVM-domar : Inkluderas alla personer med missbruksproblematik på lika villkor i den svenska tvångsvårdslagstiftningen?

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Sabina Carlsson; Amanda Nilsson; [2020]
  Nyckelord :LVM; LVM-domar; förvaltningsrätten; tvångsvård; missbruksproblematik; ålderism;

  Sammanfattning : I tidigare forskning framhålls att missbruksproblematik bland äldre personer ökar, samtidigt som de i låg utsträckning bereds vård för problematiken. Enligt svensk lag har socialtjänsten ansvaret för att individer som har missbruksproblematik ska få stöd för att bli fri sitt missbruk. LÄS MER