Sökning: "Amanda Poulsen"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Amanda Poulsen.

  1. 1. "Alla har för mycket e-post, så är det." : En kvalitativ studie om hur chefer hanterar informationsöverbelastning

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi; Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

    Författare :Amanda Poulsen; Cassandra Nordén; [2019]
    Nyckelord :Information overload; Email communication; Email overload; Interruptions; Coping strategies; Managers; Informationsöverbelastning; E-postkommunikation; E-postöverbelastning; Avbrott; Copingstrategier; Chefer;

    Sammanfattning : E-post är det vanligaste kommunikationsverktyget för att skicka och ta emot information på arbetet. Trots dess fördelar att snabbt och enkelt kunna utbyta information visar forskning att mängden e-postmeddelanden har ökat till den grad att det bidrar till informationsöverbelastning. LÄS MER